Twoje Prawa

Podatki
Ulga Rehabilitacyjna


Jak co roku osoby niepełnosprawne mogą odliczać swoje wydatki na cele rehabilitacyjne Poniżej przedstawię szczegółowo co to są wydatki na cele rehabilitacyjne (odliczane są od dochodu, w załączniku PIT-0.)

Kto może je odliczyć?

Warunkiem odliczenia wydatków, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

 1. orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności( znaczny, umiarkowany, lekki) lub

 2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

 3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne mogą także: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe o ile utrzymują osoby niepełnosprawne i o ile dochody tych utrzymywanych osób niepełnosprawnych w roku nie przekroczyły 9120 zł.

Wydatki na cele rehabilitacyjne można odliczyć o ile jakaś instytucja ich nie zwróciła osobie uprawnionej.

Poniżej przedstawiam Państwu listę wydatków rehabilitacyjnych dokładnie w takim kształcie w jakim zapisane są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w nawiasach , zielonym kolorem, wyjaśniam na czym może polegać ich realizacja.

Większość wydatków rehabilitacyjnych zawartych jest w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w artykule 26 ustęp 7a i są to wydatki poniesione na:

 1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,( to mogą być udogodnienia dla osób z różnymi niesprawnościami i powinny być do nich niejako dopasowane –osoby na wózkach inwalidzkich odliczą więc wykonanie podjazdu , zniwelowanie progów, poszerzenie otworów drzwiowych, ale także wykonanie specjalnie dla nich wykonanych mebli kuchennych, osoby poruszające się o kulach zaś mogą odliczyć wykonanie podłogi antypoślizgowej, osoby niedowidzące odliczą wykonanie oznaczeń kolorowych czy fluorescencyjnych itp Ważne : trzeba mieć na to rachunki, faktury , bowiem wykonanie podjazdu metodą ,,szwagier , sąsiad i worek cementu ‘’ jest nie do odliczenia),

 2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,( stosownie do rodzaju niepełnosprawności i trzeba mieć fakturę)

 3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,

 4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,( to może być prenumerata jakiegoś czasopisma dla niepełnosprawnych, książka zawierająca informacje np. o porażeniu mózgowym dziecięcym, płyta z zestawem ćwiczeń dla chorych na SM itp. oczywiście potrzebny rachunek),

 5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,( ale odliczyć można tylko to za co zapłaciliśmy sami a nie np. PCPR, rachunek niezbędny)

 6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,( oczywiście należy wykazać się fakturą)

 7. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł, ( w tym przypadku nie jest potrzebna faktura. Niemniej urząd skarbowy może zażądać potwierdzenia tego wydatku, najczęściej poprzez wskazanie kto był tym opiekunem. Osoby niepełnosprawne najczęściej wskazują swoich bliskich. Niestety, urząd skarbowy wówczas te odliczone 2.280 zł dolicza do dochodu opiekuna i w ten sposób opiekun najczęściej musi oddać to odliczyła sobie ON. Jedynie w przypadku gdy opiekunem jest osoba, która w roku nie osiągnęła dochodu przekraczającego kwotę wolną od podatku czyli 3.091 zł np. bezrobotny czy pełnoletni uczeń lub student, ewentualnie rolnik( rolnicy bowiem nie osiągają dochodów podlegających PIT) , to wówczas może liczyć na to ,że ,,odliczenia ‘’ nie musi oddać. Komu ta ulga przysługuje – chodzi o niewidomych I i II i osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu I grupy- warto zajrzeć do swojego orzeczenia bowiem bardzo często w nim widnieją zupełnie inne zapisy np. o neurologicznej przyczynie niepełnosprawności , a wówczas ulga nie przysługuje )

 8. utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł. (trzeba okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego)

 9. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,( faktura)

 10. opłacenie tłumacza języka migowego, (faktura)

 11. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,( faktury).

 12. leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki na stale lub czasowo. Reasumując można stwierdzić, że możliwość skorzystania z ulgi na leki uzależniona jest od spełnienia następujących warunków:

  • wydatek musi dotyczyć „leków”; konieczność stosowania danych „leków” musi potwierdzić „lekarz specjalista”; Lekarz specjalista”, to osoba, która posiada dyplom lekarza lub lekarza dentysty

  • wydatek musi zostać faktycznie poniesiony;

  • wydatek musi zostać odpowiednio udokumentowany;

  • odliczenie jest możliwe tylko w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami przez osobę niepełnosprawną w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

 13. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

  1. osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,( faktury)

  2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a),( faktury)

 14. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł,(Mówiąc prościej, odliczenie przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi samochodu osobowego - odliczenie nie przysługuje więc posiadaczom pojazdów , które nie są samochodami osobowymi! Np. ulga nie jest dla ciężarówki ).

Czyli można z takiego odliczenia skorzystać ale pod pewnymi warunkami:

1) powinno się być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu Dla skorzystania z ulgi związanej z używaniem przez osobę niepełnosprawną samochodu osobowego jest, aby samochód był własnością albo współwłasnością osoby niepełnosprawnej (albo osoby, na utrzymaniu której pozostaje osoba niepełnosprawna) – fakt ten ustala się na podstawie wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Uwaga! Jeśli małżonkowie są osobami niepełnosprawnymi , mającymi właściwe orzeczenie ( patrz wyżej), posiadają jeden samochód , każde z nich ma prawo do odliczeń .W przypadku gdy zarówno podatnik, jak i jego małżonek są osobami niepełnosprawnymi, każdemu z nich odrębnie przysługuje odliczenie w granicach limitu 2280 zł wydatków na używanie samochodu osobowego na konieczne przejazdy na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Jeżeli samochód jest współwłasnością osób niepełnosprawnych (w tym również współwłasnością małżeńską), to każda z nich może dokonać stosownych odliczeń z tytułu jego używania, nawet jeśli w dowodzie rejestracyjnym jest wymieniony tylko jeden z współwłaścicieli. Nie jest konieczne, aby osoba niepełnosprawna miała prawo jazdy.

Jeśli chodzi o dowóz dziecka niepełnosprawnego to jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2011 r. (sygn. I SA/Kr 1/11) wynika, że skoro każdy z rodziców jest podatnikiem i oboje łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka, to każdy z nich ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej, tzn. że z tytułu używania samochodu osobowego do przewozu na konieczne zabiegi rehabilitacyjne córki może odliczyć kwotę 2.280,00 zł. Wobec tego małżonkowie mogą skorzystać z pełnego limitu odliczeń, czyli razem z podwójnej wysokości ulgi rehabilitacyjnej, gdyż limit ulgi przysługuje każdemu z nich odrębnie (a nie małżonkom łącznie)

2) prawo do ulgi daje tylko używanie samochodu osobowego.

Używanie samochodu innego niż osobowy nie uprawnia do skorzystania z ulgi

3) ulga przysługuje tylko na przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne.

Bez zabiegów nie ma ulgi. Zatem warunkiem dopuszczającym odliczenie od dochodu przed opodatkowaniem poniesionych wydatków jest, by osoba niepełnosprawna posiadająca I lub II grupę inwalidztwa w danym roku podatkowym istotnie poddawała się takim zabiegom. Proszę pamiętać, że zabiegami takimi nie są wizyty u lekarza , w szpitalu .Tu może jedynie chodzić na przykład o dojazd na rehabilitację , serię zastrzyków. Ulga ta nie przysługuje bowiem z racji posiadania własnego samochodu przez podatnika (lub współwłasnością) będącego osobą niepełnosprawną, gdy osoba niepełnosprawna takim zabiegom się nie poddaje. Wizyty, nawet częste, u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty nie są podstawą do odliczenia. Nie jest nimi także dowożenie chorego do szpitala, pogotowia itp. Chodzi tu o zlecone przez lekarza wszelkie zabiegi usprawniające, wymagające skierowania np. do poradni rehabilitacji fizycznej, ale także innego typu ośrodka, np. w przypadku rehabilitacji psychicznej. Nie odliczamy jazdy na wizyty kontrolne, nawet gdy są związane z systematycznym leczeniem. Dla urzędu skarbowego dokumentem potwierdzającym zabiegi będzie skierowanie od lekarza, karta wykonanych zabiegów lub zaświadczenie o udziale w zajęciach rehabilitacyjnych.

4) ulga przysługuje pod warunkiem nieotrzymania zwrotu.

Wydatki na używanie samochodu osobowego podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 7b).

5) z ulgi może skorzystać nie tylko osoba niepełnosprawna.

Prawo do skorzystania z tej ulgi przysługuje nie tylko podatnikom, którzy są osobami niepełnosprawnymi posiadającymi prawne orzeczenie, ale również podatnikom, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne( o ile roczny dochód osób niepełnosprawnych nie przekracza 9.120 zł).

6) brak obowiązku dokumentowania wydatku

Nie jest się obowiązanym do posiadania rachunków stanowiących o wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Proszę pamiętać tylko o górnej granicy - 2.280 zł.

Mimo, że przepis nie wspomina o konieczności okazania faktury czy innego dowodu poniesienia wydatku to jednak urząd skarbowy może zażądać uprawdopodobnienia tego odliczenia i na przykład poprosić o przedstawienie dowodu rejestracyjnego samochodu, orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia o uczestniczeniu w rehabilitacji i dojazdach na nią. Warto pamiętać ,że odliczenie wynosi maksymalnie 2280 zł , więc jeżeli tylko raz dojechaliśmy na rehabilitację(np. pokonując jedynie 2 kilometry) to urząd skarbowy może zakwestionować wysokość odliczenia i uznać ,że mamy prawo tylko do jego części.

 1. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

  1. na turnusie rehabilitacyjnym,

  2. w zakładach, o których mowa w pkt 6,

  3. na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.(potwierdzeniem tych wydatków mogą być bilety)

Gdzie szukać odpowiedzi jeśli mamy wątpliwości podatkowe? Pomocne mogą być numery do Krajowej Informacji Podatkowej : 0801 055 055 ( tel. stacjonarne) lub 22 330 03 30 ( tel. komórkowe) .Można też skorzystać z adresu internetowego: www.kip.pl

Aby mieć jednak wiążącą opinię podatkową należy złożyć pisemny wniosek . Formularz o wiążącą interpretację( druk ORD-IN) można znaleźć na stronie www.mf.gov.pl/podatki/formularze. Na wydanie opinii trzeba czekać 3 miesiące a nawet dłużej. Adresy numery kont znajdziesz na powyższym formularzu. Na stronie www.mf.gov.pl znajduje się baza wiążących informacji podatkowych – mogą się one okazać pomocne.

Strona główna
 
Aktualności
Statut
O nas
Wspierają nas
Twoje prawa
Nasze konto
Kontakt z nami
 

Przekaż 1% podatku
KRS: 0000198902

  ONE.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Kontakt one.pl@op.pl.